Thursday, April 9

ચેટીચાંદને કારણે યુનિવર્સિટી પરીક્ષામાં ફેરફાર

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા તા.ર૯-૩-ર૦૧૭નાં રોજ લેવાનારી બીએ અને બી.કોમ.સેમેસ્ટર-૪ એકસટર્નલની પરીક્ષા હવે તા.ર૮-૩-ર૦૧૭નાં રોજ લેવાશે સરકારે ચેટીચાંદની રજા જાહેર કરતાં આ પરિક્ષાનાં કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

Leave A Reply