સોરઠમાં વાદળછાયું વાતાવરણ

આજે સવારથી જ જૂનાગઢ અને સોરઠમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાતાં ઠંડકતા પ્રસરી ગઈ હતી.

Leave A Reply