જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં વહેલી સવારે વાદળો છવાયા

જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં છેલ્લા એક અઠવાડીયાથી વહેલી સવારે વાદળો છવાઈ જતા ઠંડકભર્યુ વાતાવરણ સર્ઝાઈ છે અને લોકોને ગરમીમાંથી મુક્ત મળે છે.

Leave A Reply