ગુજરાત સરકારનાં રેવન્યુનાં મુદ્દાની માર્ગદર્શિકાનું મુખ્યમંત્રીનાં હસ્તે વિમોચન

ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનાં હસ્તે રાજય સરકારનાં મહેસુલ ખાતાએ તૈયાર કરેલી સાલ ૧૪૦૭થી લઈને ર૦૧૭ સુધીનો રાજયના લેન્ડ રેકોર્ડનો ઈતિહાસ ૧ર૦૦ પાનાની બુકનું ગઈકાલે રાજકોટ ખાતે વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave A Reply