જૂનાગઢમાં વળાંકમાં અને ફુટપાથ પર બસ સ્ટોપને પગલે ટ્રાફિક સમસ્યા ગુંચવાય છે

જૂનાગઢનાં રાજમાર્ગો ઉપર ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી રહી છે અને ખાસ કરીને મુખ્ય માર્ગો ઉપર બસનાં સ્ટોપ છે જેને કારણે પણ મુખ્ય માર્ગ ઉપર વળાંક અને ફુટપાથ ઉપર બસો ઉભી રહેતી હોય જેને કારણે ટ્રાફિક સમસ્યામાં વધારો થાય છે ત્યારે આ બાબતે યોગ્ય કરવાની માંગણી ઉઠવા પામી છે

Leave A Reply