બે દિવસ બાદ રાજયમાં હળવા વરસાદની શકયતા

આ વર્ષે નેઋત્યનું ચોમાસું વહેલું બેસે તેવી શકયતાઓ છે ત્યારે આગામી બે દિવસ બાદ રાજકોટ સહિત રાજયનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદ પડવાની શકયતા હવામાન વિભાગે વ્યકત કરી છે.

Leave A Reply