નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટીમાં જુનથી શિક્ષણકાર્યનો પ્રારંભ થશે

ભકત કવિ નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટી ખાતે જુન ર૦૧૭થી અનુસ્નાતક શિક્ષણ કાર્યનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે જેમાં અંગ્રેજી, સમાજશા†, લાઈફ-સાયન્સ વિષયમાં સેમેસ્ટર-૧માં ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

Leave A Reply