જૂનાગઢ જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીનો ચાર્જ સંભાળતા બી.એ.કૈલા

જૂનાગઢમાં ઘણાં સમયથી જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીની જગ્યા ખાલી હતી આ જગ્યા ઉપર તાજેતરમાં ગાંધીનગરનાં પરિક્ષા સચિવ બી.એ.કૈલાની જૂનાગઢનાં ડીઈઓ તરીકે નિમણુંક થતાં તેઓએ ગઈકાલે વિધિસર રીતે પોતાનો ચાર્જ સંભાળી લીધો છે.

Leave A Reply