જૂનાગઢમાં સેલ્ફી ફોટોગ્રાફી કોન્ટેસ્ટ યોજાશે

જેસીઆઈ મહિલા જે જે વિંગ દ્વારા જૂનાગઢમાં સેલ્ફી અને ફોટોગ્રાફી કોન્ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ કોન્ટેસ્ટ અંગેની વધુ માહિતી માટે ૭રર૮૯૭૭પ૦૦ ઉપર સંપર્ક કરવા એક યાદીમાં જણાવેલ છે.

Leave A Reply