જૂનાગઢમાં રાહતદરે પ્લાસ્ટિક સર્જરી નિદાન સારવાર કેમ્પ યોજાશે

જૂનાગઢમાં હાટકેશ હોÂસ્પટલ દ્વારા તા.૧૮ જુનનાં રાહતદરે પ્લાÂસ્ટક સર્જરી નિદાન તથા સારવાર અને ઓપરેશન માટેનાં કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે આ કેમ્પનો જાહેર જનતાને લાભ લેવા હાટકેશ હોÂસ્પટલ દ્વારા અનુરોધ કરાયો છે.

Leave A Reply