આલ્ફા હાઈસ્કુલનાં ૩૦૦ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરાયું

જૂનાગઢની જાણીતી શૈક્ષણિક સંસ્થા આલ્ફા હાઈસ્કુલનાં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને સન્માનવાનો એક કાર્યક્રમ કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં ઓડિટરીયમ ખાતે યોજાયો હતો જેમાં ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧રનાં ૩૦૦ જેટલાં વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave A Reply