જૂનાગઢની પૂર્વા મિસ ગુજરાત સેકન્ડ રનર્સ અપ

તાજેતરમાં યોજાયેલી મિસ ગુજરાત સ્પર્ધામાં જૂનાગઢની પૂર્વા નિલેશભાઈ મહેતાં સેકન્ડ રનર્સ અપ બની છે.

Leave A Reply