૧ લી જુલાઈથી જૂનાગઢ જીલ્લામાં ડેન્ગ્યુ વિરોધી માસની ઉજવણી થશે

તા.૧ લી જુલાઈથી જૂનાગઢ જીલ્લામાં ડેન્ગ્યુ વિરોધી માસની ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે જીલ્લા વિકાસ અધિકારીનાં માર્ગદર્શન હેઠળ આરોગ્ય વિભાગનાં ૪પ૪ પેરામેડિકલ સ્ટાફ વગેરે દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવશે.

Leave A Reply