આજથી અચોક્કસ મુદ્દત માટે સૌરાષ્ટ્રનાં માર્કેટીંગ યાર્ડ બંધ

જીએસટીનાં કાયદાનાં વિરોધમાં ઠેર-ઠેરથી વિરોધનાં સુર ઉઠી રહ્યાં છે ત્યારે આજથી સૌરાષ્ટ્રનાં માર્કેટીંગ યાર્ડ પણ આ બંધમાં જાડાઈ રહ્યાં છે.

Leave A Reply