નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં જીએસટીનાં અભ્યાસક્રમનો પ્રારંભ થશે

જૂનાગઢ નરસિંહ મહેતાં યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ વર્ષથી જીએસટીનાં અભ્યાસક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવનાર હોવાનું જાણવા મળે છે.

Leave A Reply