પ્રથમ જયોર્તિલીંગ સોમનાથ મહાદેવ તિર્થધામ ખાતે શ્રાવણ માસની ભવ્ય ઉજવણી

પ્રથમ આદિ જયોર્તિલીંગ ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાંનિધ્યમાં પાવન શ્રાવણ માસની ઉજવણી શરૂ થનાર છે.

Leave A Reply