Tuesday, December 10

જૂનાગઢ શહેરમાં જ્ઞાતિ-સમાજા દ્વારા પાર્ટીપ્લોટમાં રાસ-ગરબાં

જૂનાગઢ શહેરમાં વિવિધ જ્ઞાતિ-સમાજા દ્વારા પણ પાર્ટીપ્લોટમાં રાસ-ગરબાનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે.

Leave A Reply