જૂનાગઢ જીલ્લામાં ૩૦ થી ૩૯ વયની વય જુથમાં સૌથી વધુ મતદારો નોંધાયા

ગુજરાત વિધાનસભાની ચુંટણી માટે ચુંટણીપંચ સજ્જ થયું છે જૂનાગઢ જીલ્લામાં ૩૦ થી ૩૯ વય જુથનાં પ.૩૯ લાખથી વધારે મતદારો નોંધાયા છે.

Leave A Reply