જૂનાગઢ ગીરસોમનાથ જીલ્લાની ૯ વિધાનસભા બેઠક ઉપર પ૩ ફોર્મ ભરાયા

જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ જીલ્લાની ૯ વિધાનસભા બેઠક ઉપર ઉમેદવારી પત્રક ભરવાનાં ગઈકાલે ત્રીજા દિવસે પ૩ જેટલાં ફોર્મ ભરાયા હતા અને જેમાં સૌથી વધારે ફોર્મ તાલાળા વિધાનસભા બેઠક ઉપર ભરાયા છે.

Leave A Reply