જૂનાગઢમાં મોડીરાત્રીનાં સુસવાટા મારતો પવન ફુંકાયો

Indians warm themselves around a bonfire in Ahmadabad, India, Tuesday, Dec. 15, 2015. Cold wave swept in several parts of north India as temperatures dipped along with another spell of snowfall at higher regions. (AP Photo/Ajit Solanki)

જૂનાગઢમાં ઠંડીનું જાર યથાવત છે અને આ સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ પણ રહ્યું છે અને ત્રણ દિવસ સુધી હજુ પણજૂનાગઢમાં મોડીરાત્રીનાં સુસવાટા મારતો પવન ફુંકાયો
જૂનાગઢમાં ઠંડીનું જાર યથાવત છે અને આ સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ પણ રહ્યું છે અને ત્રણ દિવસ સુધી હજુ પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે દરમ્યાન ગઈકાલે મોડી રાત્રીનાં સુસવાટા મારતો પવન ફુંકાયો હતો. વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે દરમ્યાન ગઈકાલે મોડી રાત્રીનાં સુસવાટા મારતો પવન ફુંકાયો હતો.

Leave A Reply