જૂનાગઢમાં સંગ્રહાલય સપ્તાહની આવતીકાલથી ઉજવણી થશે

જૂનાગઢમાં આવતીકાલ તા.૧૮ જાન્યુઆરીથી રપ જાન્યુઆરી દરમ્યાન સંગ્રહાલય સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવશે તેમજ ઉજવણી દરમ્યાન નવાબીકાળની ઝાંખી દર્શાવતું તસ્વીર પ્રદર્શન પણ રાખવામાં આવશે અને જેનો લોકોએ લાભ લેવા અનુરોધ કરાયો છે.

Leave A Reply