જૂનાગઢ મહિલા શરાફી સહકારી મંડળીની યોજાઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ

જૂનાગઢમાં ગઈકાલે જે.બી.કોમ્પ્લેક્ષ ત્રીજા માળે શ્રી જૂનાગઢ મહીલા શરાફી સહકારી મંડળીનાં પ્રમુખ જાહ્નવીબેન ઉપાધ્યાયની ઉપÂસ્થતિમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી શ્રી જૂનાગઢ શરાફી સહકારી મંડળીનો પ્રગતિ અહેવાલ રજુ કરવામાં આવ્યો હતો.

Leave A Reply