જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં ગરમીમાં રાહત

જૂનાગઢ સહિત સોરઠભરમાં સખ્ત ગરમી બાદ ગઈકાલથી ગરમીમાં થોડો ઘટાડો થતાં લોકોએ રાહત અનુભવી હતી.

Leave A Reply