સક્કરબાગ ઝુમાં મુલાકાતીઓની સંખ્યામાં વધારો

જૂનાગઢનાં સક્કરબાગ ઝુમાં ર૩ થી ૩૧ માર્ચ ર૦૧૮ દરમ્યાન ગત વર્ષ કરતાં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં પાંચેક હજારનો વધારો નોંધાયો છે. ધો.૧૦ અને ધો.૧રની પરિક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ કાળઝાળ ગરમીમાં પણ મુલાકાતીઓ સક્કરબાગ ઝુની મુલાકાત લે છે.

Leave A Reply