ખેડુતોનાં વિવિધ પ્રશ્નો અંગે કોંગ્રેસની રજુઆત

જૂનાગઢ જીલ્લાનાં ખેડુતોનાં વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને જૂનાગઢ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ નવનિયુકત કલેકટરને એક આવેદનપત્ર પાઠવી અને રજુઆત કરી છે.

Leave A Reply