એસબીઆઈની ત્રણ માસની ૭૭૧૮.૧૭ કરોડની ખોટ

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈÂન્ડયાને નાણાકીય વર્ષ ર૦૧૭-૧૮નાં ચોથા કવાર્ટરમાં ૭૭૧૮.૧૭ કરોડ રૂપિયાની ખોટ કરી છે.

Leave A Reply