નરસિંહ મહેતાં સરોવરને ટોટા ફોડી ઉંડુ ઉતારવાની કામગીરી

જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલાં નરસિંહ મહેતાં સરોવરને ઉડું ઉતારવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે તેમાં ટોટા ફોડી અને આ તળાવને ઉડું ઉતારવામાં આવી રહેલ છે.

Leave A Reply