Tuesday, September 17

આજે ર૧મી સદીનું સૌથી લાંબું ચંદ્રગ્રહણ

આજે ર૧મી સદીનું સૌથી લાંબું ૧ કલાક અને ૪૩ મિનીટનું ચંદ્રગ્રહણ છે અને રાત્રે ૧.પર મિનીટે દેખાશે.

Leave A Reply