Tuesday, September 17

૩૦ જુનથી ર જુલાઈ સુધી તમામ પોસ્ટ ઓફિસો બંધ રહેશે

જૂનાગઢ ડીવીઝનની તમામ પોસ્ટ ઓફિસોમાં કોર સીસ્ટમ ઈન્ટીગ્રેટર રોલ આઈટકામગીરી કરવાની થતી હોય જેથી આવતીકાલ તા-૩૦ જુનથી ર જુલાઈ સુધી તમામ પોસ્ટ ઓફિસો બંધ રહેશે જેની ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી

Leave A Reply