આગામી સોમવારે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનું જનરલ બોર્ડ

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનું જનરલ બોર્ડ આગામી તા.ર૩ જુલાઈ ર૦૧૮ને સોમવારે સવારે ૧૧ વાગ્યે મહાનગરપાલીકાનાં પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય સભા ખંડમાં મળશે.

Leave A Reply