જૂનાગઢમાં મેઘાડંબર

જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સોરઠ અને સૌરાષ્ટ્રમાં છેલ્લાં બે દિવસથી મેઘરાજાનું જાર ઘટયું છે અને આજે પણ મેઘાડંબર વચ્ચે વિરામ જેવી Âસ્થતી છે.

Leave A Reply