સૌરાષ્ટ્રમાં ટ્રાન્સપોર્ટ હડતાલ

ડિઝલનાં રોજેરોજનાં ભાવવધારા, ટોલટેકસ, વાહનવિમામાં કમિશ્ન વગેરે ઉકેલની માંગ સાથે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ટ્રક હડતાલ શરૂ થઈ છે.

Leave A Reply