જૂનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર દિવ્યાંગો માટે સ્નાન-માર્ગદર્શનની વ્યવસ્થા થશે

જૂનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર દિવ્યાંગો માટે સ્નાન માર્ગદર્શનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ૬ર રેલ્વે સ્ટેશનો ઉપર જુદી-જુદી વ્યવસ્થા થશે

Leave A Reply