જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં જયાપાર્વતી વ્રતની શાંતિપૂર્ણ ઉજવણી

જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ગઈકાલે જયાપાર્વતીનાં જાગરણની શાંતિમય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને જુદાં-જુદાં કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા.

Leave A Reply