કેરળમાં ભારે વરસાદ ર૬ થી વધુનાં મૃત્યુ

કેરળમાં ર૪ કલાકમાં ભારે વરસાદ તુટી પડતાં રાજયમાં પુરની Âસ્થતી ઉભી થઈ છે અને ભેખડો ઘસી પડવા સહિતની ઘટનાઓમાં ર૬થી વધુનાં મૃત્યું થયા છે.

Leave A Reply