શ્રાવણ માસ દરમ્યાન એસટીને ૧૧.૩૬ કરોડની આવક થઈ

શ્રાવણ માસ દરમ્યાન એસટી વિભાગને સારો નફો થયો છે એક માસમાં ૧૧.૩૬ કરોડની આવક થઈ હોવાનું એસટી સતાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું.

Leave A Reply