ત્રણ બેન્કોને મર્જર કરવાનાં વિરોધમાં જનતાં ચોકમાં બેન્ક કર્મચારીઓનાં સુત્રોચ્ચાર

ત્રણ બેન્કોને મર્જર કરવાનાં વિરોધમાં જનતા ચોકમાં બેન્ક કર્મચારીઓ દ્વારા સુત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા.

Leave A Reply