વનવિભાગની ઘોર બેદરકારી સિંહોનાં પ્રથમ વખત જીવલેણ વાયરસથી મોત

ગુજરાતનું ગૌરવ ગણાતાં વનરાજા ઉપર જીવલેણ ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. જીવલેણ વાયરસથી તેઓનાં મૃત્યું થઈ રહ્યાં છે. હજુ ચાર સિંહો અસરગ્રસ્ત હોવાની કબુલાત વનવિભાગે કરી છે આમ વનવિભાગની ઘોરબેદરકારી સામે આવી છે.

Leave A Reply