આજે એકાદશી પિતૃઓના મોક્ષ માટે શ્રેષ્ઠ દિવસ

આજે એકાદશી હોય આ દિવસ પોતાના સ્વજનોના મોક્ષાર્થે, પિતૃઓના મોક્ષાર્થે કરવામાં આવતી વિધિ સંપૂર્ણ થાય છે અને પિતૃઓને મુÂક્ત અને તેની પ્રત્યે ઋણ અદા કરવાના આ દિવસે પિતૃ કર્મ કરવાથી અનેકગણું પુણ્ય મળે છે. પિતૃ વિધિ માટે આ દિવસ શ્રેષ્ઠ છે.

Leave A Reply