ધોરણ-૩ થી ૮ની ર૪ ઓકટોબરથી પરીક્ષા

રાજયનાં પ્રાથમીક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી દ્વારા ધો.૩ થી ૮ની પરિક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો છે જે મુજબ તા.ર૪ ઓકટોબરથી ધોરણ ૩ થી ૮ની પરીક્ષા શરૂ કરવામાં આવશે.

Leave A Reply