જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં આજે રાસ-ગરબાનાં થશે કાર્યક્રમો

નવરાત્રીનાં પ્રારંભની સાથે જ આજે રાત્રીનાં શુભમુર્હતોમાં માતાજીનો મઢ પધરાવ્યાં બાદ શÂક્તની આરાધના શરૂ થશે અને રાસ-ગરબાનાં ઠેર-ઠેર કાર્યક્રમો યોજાશેે

Leave A Reply