મોબાઈલ ફોન, ઈલેકટ્રોનીકસ આઈટમો મોંધી થઈ

સરકારે વધુ ૧૭ વસ્તુ ઉપરની કસ્ટમ ડયુટીમાં વધારો ઝીંકી દેતાં તેનો તાત્કાલીક અમલ થયો છે અને મોબાઈલ ફોન, ઈલેકટ્રોનીકસ આઈટમો વધુ મોંધી બની છે.

Leave A Reply