જૂનાગઢ શહેર અને જીલ્લામાં નવરાત્રી મહોત્સવની ભાવભેર ઉજવણી

જૂનાગઢ શહેર અને જીલ્લામાં શÂક્તના આરાધના પર્વ નવરાત્રી મહોત્સવને ભારી ઉત્સાહભેર ઉજવવામાં આવી રહેલ છે અને ઠેરઠેર રાસ-ગરબાની રમઝટ બોલી રહેલ છે.

Leave A Reply