રાંદલ માતાજીના મંદિરે ૩૦ર લોટા ઉત્સવ

જૂનાગઢ તાલુકાના પાદરીયા ગામે આવેલ રાંદલ ધામ ખાતે ૩ દિવસીય રાંદલમાંના લોટાના ઉત્સવનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને ૩૦ર લોટા ઉત્સવનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

Leave A Reply