જૂનાગઢની જાણીતી શૈક્ષણિક સંસ્થા ભરાડ વિદ્યા મંદિરમાં વાર્ષિકોત્સવની થયેલ ઉજવણી

જૂનાગઢની જાણીતી શૈક્ષણિક સંસ્થા ભરાડ વિદ્યા મંદિર સ્કુલનાં વાર્ષિકોત્સવની રવિવારે કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં ઓડીયોરીયમ ખાતે ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

Leave A Reply