Monday, December 16

જૂનાગઢ ગિર સોમનાથના મળી ૭૬૮૬ ગ્રાહકોને થશે ફાયદો

પીજીવીસીએલ દ્વારા વિજબીલ માફી યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત વિજચોરીમાં પકડાયેલા અને નાણાં ન ભરનાર તેમજ કાયમી ધોરણે બંધ થયેલા વિજ કનેકશનો માત્ર પ૦૦ રૂપિયા ભરીને ફરી ચાલુ કરાવી શકાય છે. જૂનાગઢ અને ગિર સોમનાથમાં મળી આવા ૭૬૮૬ ગ્રાહકો આ યોજનાનો લાભ મેળવશે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિજ બીલ પેટે બાકી રહેતી રકમ અંગે એક વખતની વિજ બીલ માફી યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે. આ યોજનામાં તા.૩૧-૧-ર૦૧૯ કે તે પહેલાના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલા હોય તેવા અને જેમના વિજ બીલની રકમ ૧ કરોડ કે તેથી ઓછી હોય તેવા પીડીસી ગ્રાહકો, બિન ગ્રાહકો, પડતર દિવાની દાવાઓના કેસવાળા ગ્રાહકો, મુદત બહારના કેસોવાળા ગ્રાહકો, પાછળ વસુલાતના દાવા જે હજુ દાખલ કરવાના બાકી હોય તેવા ગ્રાહકો, પ્રથમ વખત પુરવણી બિલ આપેલ હોય તેવા કાયમી કે હંગામી ધોરણે કપાયેલા તેમજ ચાલુ ગ્રાહકોને લાભ મળશે. આ યોજનામાં રૂ.૧ કરોડ સુધીનું બિલ હોય તો પણ માત્ર રૂ.પ૦૦ ભરવાથી બાકીની રકમ ભરવામાંથી મુÂક્ત મળે છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં ૧૮૦૦થી વધુ ગ્રાહકોને આ યોજના અન્વયે રૂ.૩.૬૦ કરોડથી વધુ રકમ ભરવાની હતી જેના બદલે માત્ર રૂ.૯.પ૦ લાખ જ ભરવા પડશે જેથી રૂ.૩.પ૦ કરોડ જેટલો ફાયદો થશે. જ્યારે ગિર સોમનાથ જિલ્લામાં પ૭૦૦થી વધુ આવા ગ્રાહકો છે કે જેમણે બિલ ભર્યું નથી અને વિજ કનેકશન કાયમી ધોરણે બંધ થઈ ગયા છે. આવા ગ્રાહકો માત્ર પ૦૦ રૂપિયા ભરી કનેકશન ફરી શરૂ કરાવી શકશે. ગિર સોમનાથમાં પ૭૦૦ થી વધુ ગ્રાહકોની રૂ.૪.૭૦ કરોડથી વધુની રકમ બાકી છે જેમાંથી ગ્રાહક દીઠ રૂ.પ૦૦ લેખે માત્ર ર૯ લાખ રૂપિયા જેટલી જ રકમ ભરશે જ્યારે બાકીના રૂ.૪.૪૦ કરોડથી વધુની રકમ ભરવામાંથી મુÂક્ત મળશે. આ યોજનાનો લાભ તા.૩૧-પ-ર૦૧૯ સુધી જ લઈ શકાશે તેમ પીજીવીસીએલના અધિકારીએ જણાવેલ છે.

Leave A Reply