રૂ.પ૦૦ નહીં પ૦૦૦ દંડ ભરવા તૈયાર પણ સાથે સરકારી તંત્ર પ્રથમ તમે તો સુધરો

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મોટર વ્હીકલ એકટમાં સુધારો કરી ભારે દંડની જોગવાઈ કરતા તેનો દેશભરમાંથી વિરોધ ઉઠી રહયો છે. આ અંગે સોશ્યલ મિડીયામાં કટાક્ષ અને જાકસના સ્વરૂપે મેસેજા પણ વાયરલ થઈ રહયા છે. ત્યારે જાગૃત નાગરીકો દ્વારા સોશ્યલ મિડીયાના માધ્યમથી સરકાર અને સ્થાનિક તંત્ર વાહકોને નીચે મુજબના સવાલો કરી અને તેના નિરાકરણ લાવવા માંગ સાથે જો તંત્ર આમાં સફળ રહે તો રૂ.પ૦૦ નહીં પ૦૦૦ સુધીનો દંડ ભરવા તૈયાર છે જેમાં શહેરનાં રોડ, રસ્તા ઉપર કયાંય કોઈપણ જાતનું દબાણ હોવું ન જાઈએ, રસ્તા ઉપર એકપણ ખાડો ન હોવો જોઈએ, ડામરના થીગડા ન હોવા જોઈએ, એકપણ પોલ્યુશન ઓકતું વાહન ન ચાલવું જોઈએ, રસ્તા ઉપર ગેરકાયદેસર ઉભા કરેલા હોર્ડીંગ કે બેનરો ન હોવા જાઈએ. કયાંય માંડવા નાખી રસ્તા બંધ ન થવા જોઈએ, રસ્તા ઉપર રખડતા ઢોરના અડીંગા ન હોવા જાઈએ, પોલીસ અને તમામ સરકારી તંત્ર કોઈપણ પ્રકારના ભ્રષ્ટાચારથી મુકત હોવા જોઈએ તેમજ પોલીસ વિદેશી પોલીસની જેમ સામાન્ય નાગરીકોને સરથી સંબોધન કરી વિવેકથી વાત કરવી જોઈએ. આવી લાગણીઓ લોકો સરકાર અને તંત્ર સમક્ષ લોકો પ્રગટ કરી રહયા છે.

Leave A Reply